ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
A.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Εξειδίκευση

Η ενασχόληση της Δικηγορικής Εταιρίας εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα στις ενότητες του δικαίου, καθώς εκτός από τις υποθέσεις του Αστικού, Διοικητικού, Ποινικού και Εμπορικού δικαίου εξελίσσεται διαρκώς σε νέα νομικά πεδία όπως αυτά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Επίλυσης Διαφορών μέσω Διαιτητών, της λήψης αδειών διαμονής τύπου Golden Visa και την ίδρυση και χρηματοδότηση startups και της νομικής συμμόρφωσης με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).